Hoeven Statement on President Obama's Veto of His Keystone XL Approval Legislation