Cornyn: Obama Keystone Veto Threat Cause For Whiplash