Alexander Statement on President’s Veto of Keystone XL Pipeline