Sen. Murkowski Statement on President Obama’s Veto of the Keystone XL Pipeline