Capito Statement on President Obama’s Keystone XL Pipeline Veto