Wicker Announces Opposition to Elena Kagan’s Supreme Court Nomination

Wicker Announces Opposition to Elena Kagan’s Supreme Court Nomination