Thune Announces Opposition to Kagan Supreme Court Nomination

Thune Announces Opposition to Kagan Supreme Court Nomination