Murkowski Takes to the Senate Floor to Respond to Calls to Raise Taxes on Energy Companies